கிழக்கு பதிப்பக மொட்டைமாடிக் கூட்டம்: படங்கள்

ஆய்வாளர் ப்ரவாஹன், நூலாசிரியர் குணசேகரன், ஆய்வாளர் அ. கணேசன்


ஆய்வாளர் ப்ரவாஹன் உரையாற்றுகிறார்

ஆய்வாளர் ப்ரவாஹன் பார்வையாளர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கிறார்


Photographs: G. Saminathan. (C) South Indian Social History Research Institute.

info@sishri.org

SISHRI Home